ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

การอบรม “ ระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Life)”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564   เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องสมบัติ  ชัยเพ็ชร์   ทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย  อาจารย์ นายแพทย์นราทัศพล  ลิขิตดี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และทีมงานพัฒนาระบบ หัวข้ออบรม  “ระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Life)” ซึ่งเดิมได้ใช้ในการติดตามทักษะของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และต่อมาโดยความเห็นชอบของฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือกันเพื่อจะใช้ระบบดังกล่าวกับนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัย  โดยเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  เช่น ด้านการพัฒนาตนเอง  กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี กิจกรรมด้านพัฒนาจิตใจ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาและจิตสาธารณะ กิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภทและจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าตนเองของนักศึกษาต่อไป 

          โดยในวันดังกล่าว  ผศ.ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรม พร้อมกับ นางพรพิมล  คะโยธา  นางสาวธิรดา   บุญทองแพง  และ นายศรศักดิ์  อุระ ผู้แทนกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ตัวอย่าง   กราฟแสดงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในระบบ KKU-Life 

 

   
   

ภาพ / ข่าวโดย  :  นางพรพิมล คะโยธา  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร