ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดย ผศ.นิคม   ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เป็นผู้มอบเสื้อ เพื่อให้นักศึกษารำลึกเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   
   

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ