ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนไปใช้งานจริง

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จัดโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาก่อนไปฝึกงานและทำงานจริงในอนาคต โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 52 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวเปิดการอบรม พร้อมให้แง่คิดในการออกไปสู่ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ว่า “การทำงานเพื่อแข่งขันกับภายนอกนั้น ควรเน้นเรื่องเวลา จดบันทึก  และเรียนรู้ในการทำงาน

        ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกคู่ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานโดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาและไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด