ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อบรมเข้มเขียน CV จดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กว่า 50 คน เข้าร่วมอบรมการการเขียนประวัติ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ธวัชชัย ไชยบุญเรือง อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
      
     การจัดการอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดวิชาชีพ  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทางเลือกในการตัดสินใจนอกเหนือจากสายงานวิชาชีพสาธารณสุข โดยการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษา ได้รับโอกาสที่มากกว่าเสมอ การฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
 
   
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์