ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาหลักสูตร ณ แสงเทียน บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คน จัดสัมมนาหลักสูตร ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2556 ณ แสงเทียน บีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในการสัมมนาดังกล่าวมีนักศึกษาทั้ง 5 รุ่น ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีการแจ้งโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ และนอกจากนั้นยังมีการระดมสมองและเสนอความคิดเห็นต่างๆ อย่างอิสระเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต หลังจากนั้นในช่วงเย็นเป็นบรรยากาศของการพบปะสังสรรค์ของนักศึกษาทุกรุ่น และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอบอุ่น
 
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์