ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด PAGEL Summer School 2013

4 ประเทศสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ PAGEL Summer School 2013 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PAGEL Summer School 2013 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน เวียดนาม ลาว และไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านโภชนาการ ของทั้ง 4 ประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งทั้งผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน และวิทยากร เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านโภชนศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน
          การอบรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาย ได้แก่ Prof.Florian Schweigert  Dr.Ina Ott Dr.Andrea Henze จาก University of Potsdam ประเทศเยอรมัน Dr.Hac Van Vinh จาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy เทศเวียดนาม Dr.Bounthom Phengdy จาก Ministry of Health ประเทศลาว Prof.Sastri Saowakontra จากมหาวิทยาลัยบูรพา Dr.Napapan Viriyautsahakul จากกระทรวงสาธารณสุข Dr.Ganjana Chansung Dr.Thongchai Pratipanawatr  Prof.Chatlert Pongchaiyakul Prof.Frank Schelp จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คณะทำงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ได้จัดประชุมสรุปโครงการร่วมกับตัวแทนจากประเทศสมาชิกเครือข่ายและเตรียมการจัดการอบรม PAGEL Sumer School 2014 จะจัดขึ้นในปลายปีหน้า ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ