ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ ณ วัดโมกขวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 1  พฤศจิกายน2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการพัฒนาจิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 74 คน