ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ซึ่งจัดอบรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องPH1307 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์ Mr.Kevin Paul Jones เป็นอาจารย์สอนในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน