ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เตรียมความพร้อมให้น้องปี 1 และ ปี 2

        เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศในอาเซียน ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ก่อนการบรรยายในหัวข้อการสำคัญและเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Walk Rally ASEAN COUNTRIES ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน และอีกหลากหลายกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเปิดโอกาสได้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ อาจารย์ ดร.อนุชนรา  ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล