ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เวียดนาม ณ มข.

ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันจึงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปี นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขา Preventive Medicine ของ Hue University of Medicine and Pharmacy ได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางวิชาการ ภาษา และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ จนกลายเป็นเครือข่ายทางวิชาการด้านสาธารณสุขที่เรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องได้อย่างเต็มปาก

ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างงานวิเทศสัมพันธ์และงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีคณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนามเข้าร่วมจำนวน 21 คน โครงการดังกล่าวเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นหลัก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์วิทยาการด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน และมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 10 ประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เวียดนาม ในครั้งนี้ถึงแม้จะจัดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยข้อจำกัดเรื่องภาคการศึกษาที่ตรงกันเป็นปีแรก แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันที่มีมาเป็นเวลายาวนาน กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้ทำร่วมกัน ต่างสร้างความประทับใจและเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ตามสโลแกน Friendship without Border ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกของการจัดโครงการเรื่องมาจนถึงปัจจุบัน