ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 79 คน