ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน (เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 65 คน