ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Application of Multilevel Analysis for Eco-Epidemiology Using Stata 13"โดยได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bhrisma Murti จาก Faculty of Medicine, Negeri Sebelas Maret University ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์พรพิมล ชูพานิช ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเลี้ยงรับรองวิทยาการ ก่อนเดินทางกลับประเทศอินโดนิเซียในวันรุ่งขึ้น