ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน(เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอบวัดความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 71 คน 

ข่าวโดย : น.ส.ธิรดา อาษาราช