ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าวโดย : สุจิตรา พลเชียงสา