ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคณะบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ร่วมให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีการจัดอภิปรายในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข” ดำเนินรายการโดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฎิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดชีวิตในการทำงานให้ประสบความเสร็จและมีความสุข ได้แก่ คุณมนตรี อบเชย ตำแหน่ง หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคพื้น(OHS Executive)บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, คุณกนกวรรณ อาจแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ISO บริษัท P.C. Takashima (Thailand) co.ltd. และ Quick space.co., ltd จังหวัดฉะเชิงเทรา, คุณชินดนัย โสภาพรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ