ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ จาก บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นำนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงาน จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาต่อไป  ในโอกาสนี้ ในนามหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ และ คุณวิศาล ลออเสถียรกุล ที่อนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)