ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ จัดพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน มาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์รุ่น ที่ 2 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับบุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศเมียนมาร์จำนวน 19 คน ภายใต้ความร่วมมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น International Rescue Committee, Mae Tao Clinic และ USAID

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และแนะนำการลงทะเบียนและระเบียบต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีต้อนรับตามธรรมเนียมอีสาน โดยมีคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

ภาพบรรยากาศในงานดังกล่าว

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และนางสาวผุสดี ไกยวงศ์