ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรม "Communication Skills for the master student"

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 16 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร หัวข้อ "Communication Skills for the master student" ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,โดย : Matcha Peagpituk

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ