ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2560 “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นที่ 38”

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมคณะสาธารณสุขศาสตร์” ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความรักความผูกพันต่อสถาบัน และสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจของนักศึกษาใหม่เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

โดยในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร,กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมสันทนาสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างพี่กับน้องสายรหัส, การบำรุงต้นไม้สายรหัส และการแนะนำชุมนุมต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยถ่ายทอดจากจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ