ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ น.ศ. ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และคณะ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเชิญวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001 และข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อออกไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้แง่คิดในการออกไปรับใช้สังคม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda