ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

วันที่ 10 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุลฯ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และคณาจารย์ประจำรายวิชาเข้าร่วม โดยในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหานำไปสู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการต่อไป

ภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ