ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และมีโอกาสได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารและการแสดงในงาน International Student Day 2017 

กิจกรรมตลอดสัปดาห์เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy เช่น การเรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และแพทย์แผนไทย กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักหอสมุด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy มีความร่วมมือทางวิชาการกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร มาโดยตลอด กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ได้จัดขึ้น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 โดยมีนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้น นักศึกษาของคณะสาธรณสุขศาสตร์ ก็ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม คณะนักศึกษาเวียดนามที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนาน ของทั้งสองสถาบัน

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์