ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ประธานคณะกรรมการฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 “การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถีจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เป็นประธานฝ่ายชุมชน นำผู้นำชุมชน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน โดยได้แบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.