ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 นำนักศึกษาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

การฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในวันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของรายวิชา เพื่อนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานชุมชน โครงการและการถอดบทเรียน โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.