ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 517405 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำรายวิชา 517405 จิตวิทยาอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขา เอกคู่ฯ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิไลพึ่งผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพก่อนออกไปทำงานในวิชาชีพสายงานต่างๆ ในอนาคต และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ทักษะด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ข้อมูลโดย : พรพิมล คะโยธา, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ