ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 2-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 2-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ท่านที่ 1 คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัทยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพฯ ท่านที่ 2 คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์  ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมบริษัท NPC Safety & Environmental Services Co.Ltd. จ.ระยอง และ ท่านที่ 3 คุณประภาพร จันทะวงษ์ นักบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 มีการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิต ย่อมสอดคล้องกับการมุ่งให้บัณฑิตของคณะฯ มีความพร้อมในการทำงาน (Ready to Work) ซึ่งประกอบด้วย (1) การมีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ (2) มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

แจ้งข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ และ รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ