ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ณ ประชุมห้องตักศิลาฯทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในวันดังกล่าว

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ