ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ โดยเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อาจารย์พจน์ ภาคภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน