ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร บัวผัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ให้มีความทันสมัย เหมาะสมในการปฏิบัติและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานข่ายโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง