ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

School Visit (PH, KKU and SSHSPH, NUS), March 1, 2018

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) Master of Public Health Program in Epidemiology โดย ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล, รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, อ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด พร้อมด้วยนักศึกษาสังกัดหลักสูตร รุ่น 7-8 รวมทั้งสิ้น 26 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH), National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28-2 มีนาคม 2561 โดยได้รับการต้อนรับจากคณบดี Prof. Teo Yik Ying, Prof. Alex Cook (Vice Dean, Research), Dr. Clarence Tam (Asst Prof, Epidemiology Domain) & Dr. Rick Ong (Asst Prof, Biostatistics Domain) ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ด้านงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญรายงานข่าวโดย : อาจารย์ ดร.สุพจน์ คำสะอาด