ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม สรุปผลกิจกรรม "กีฬา สาสุข สัมพันธ์"

ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กีฬาสาสุขสัมพันธ์ ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนจาก 16 สถาบันเข้าร่วมโดยมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ การลงมติเลือกนายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่ รวมถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์