ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ICOH 2018 congress ณ เมือง Dublin ประเทศ Ireland

      หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยการเข้าร่วม "The ICOH 2018 – 32nd The triennial World Congresses on Occupational Health" ที่จัดขึ้น ณ The Convention Centre Dublin เมือง Dublin ประเทศ Ireland ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับนานาชาติ

      นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำเสนอผลงานโดย Oral presentation และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี หลักสูตร วทม.อาชีวอนามัยฯ และ นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ หลักสูตร สด.สาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยของ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้นำเสนอ Poster presentation ซึ่งงานประชุมใหญ่นี้จะจัดทุกๆ 3 ปี วนไปตามประเทศสมาชิกที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดจากสมาชิกของสหพันธ์นานาชาตินี้ 

      และการจัดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานมากกว่า 2,000 คน จากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงนักวิชาการทางอาชีวอนามัยฯ จากประเทศไทย โดยจะมีการจัดครั้งต่อไปคือ “ICOH 2021 congress” ณ เมือง Melbourne ประเทศ Australia และ ICOH 2024 congress ณ ราชอาณาจักร Morocco ตามลำดับ

ภาพบรรยากาศในงานดังกล่าว

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/1718944301521785