ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์”   หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” และ “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ บรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนักศึกษา การปฏิบัติตัว และการแต่งกายของนักศึกษา ก่อนที่จะแยกนักศึกษาเข้าพบคณาจารย์ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา เพื่อทำความรู้จักกับคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ในหลักสูตร และรับคำแนะนำดีๆ ในการเรียน การลงทะเบียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กว่า 180 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

cats13 cats13
cats13 cats13
cats13