ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

      คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วม "งานแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม ในการนี้ขอขอบพระคุณคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นอย่างสูง และการเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

     ในงานดังกล่าว มีตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพบรรยากาศ ในการเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

รายงานข่าวโดย : น.ศ. หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์), BENJAWAN ROUDREAW