ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน (เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 65 คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหลักสูตร คณะฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การบริการการศึกษา ได้มีความเข้าใจและปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. การแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช) และบุคลากร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งคณบดี ทีมบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 9 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมตักศิลา

   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เจ้าภาพ “คูนแคนเกมส์”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายวรุตม์ ไชยเสริฐ นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์และนิทรรศการทางวิชาการซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เพื่อนนักศึกษา อาจารย์ จาก 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ได้พบปะกัน ภายใต้ชื่อว่า “คูนแคนเกมส์” ปลอดบุหรี่ ปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 16 สถาบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

ภายในงาน ได้มีการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท และประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จากนั้น ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงสมาพันธ์ฯ และธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณ ตัวแทนนักกีฬานำคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม และนำไปจุดที่กระถางคบเพลิง และการแสดงพิธีเปิดโดย วงสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 คูนแคนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นช่วงค่ำของวัน ได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 16 สถาบัน ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานได้มีการประกวดเพื่อเฟ้นหาดาว-เดือน จาก 16 สถาบันที่ส่งตัวแทนดาว-เดือนเข้าร่วม และการแสดงชุดพิเศษ

ภาพ/ข่าว: วรวิทย์ ศิริภานุวัฒน์ กองสื่อสารองค์กร มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น รวมถึงการเข้าพบผู้บริหาร รับพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ของผู้สำเร็จการศึกษากับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมบูมแสดงความยินดี และงานราตรีบัณฑิต ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดสถานที่ให้กับญาติของบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ให้บัณฑิตและญาติพี่น้องและเพื่อนได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์นำคณะนักศึกษาจาก Edith Cowan University ศึกษาชุมชน

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12 คน ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ณ บ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยก่อนการลงศึกษาชุมชน ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ ระบบการให้บริการสุขภาพในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์จริง ในช่วงบ่ายของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

          ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี โดยได้รับการต้อนรับโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และบรรยายการให้บริการ นำชมสถานที่ และนำเสนอการบริการแพทย์แผนไทย ในช่วงเย็นนักศึกษาได้เดินทางไปยังบ้านหนองหัววัว เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยมีผู้นำชุมชน     ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และตัวแทนชุมชน เข้าต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนเข้าพักค้างคืนในชุมชน

        ในช่วงเช้าของวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นักศึกษามีโอกาสได้ทำบุญตักบาตร และไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัด ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย ในหมู่บ้านโดยการนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเข้าทำกิจกรรมสันทนาการกับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ช่วงบ่ายนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่ม OTOP ของชุมชนบ้านหนองหัววัว ซึ่งมีทั้งกลุ่มทอผ้า กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มทอเสื่อ และกลุ่มทำพวงกุญแจ ถึงแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆ แต่นักศึกษาก็ได้เรียนรู้วิถีชุมชนจากประสบการณ์จริง ทำให้เข้าใจวิถีในชนบทไทยมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนของนักศึกษา Edith Cowan University

นักศึกษา สบ. ปฐมนิเทศ ก่อนลงฝึกปฏิบัติในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ก่อนลงฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน ในการปฐมนิเทศดังกล่าวมี คณะกรรมการฝึกปฏิบัติภาคสนามคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร คำสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ถาวรดุลสถิต และอาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง ร่วมให้คำแนะนำ และซักซ้อมความเข้าใจ รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ก่อนลงพื้นที่จริง