ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร “Ergonomics/Human Factor Short Course and Application to Health Research and Occupational Safety and Health”

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ Centre for Ergonomics, Occupational Safety and Health, Massey University, New Zealand จัดอบรมหลักสูตร “Ergonomics/Human Factor Short Course and Application to Health Research and Occupational Safety and Health” 25th-26th August 2015

วิทยากร: Professor Dr. Stephen Legg และ ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   
   
   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fukushima Medical University

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Fukushima Medical University ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานของ Professor Hayashi Masayuki ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเช้า นักศึกษา 3 คน ได้เข้าพบคารวะ ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ และร่วมกิจกรรมต้อนรับกับสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำราญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการการให้บริการสุขภาพในชุมชน และเยี่ยมชมกิจกรรมของอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำราญ และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสำราญ ที่ได้จัดการแสดง การออกกำลังกาย ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้อาวุโสในชุมชน รวมถึงการต้อนรับคณะนักศึกษาอย่างอบอุ่นด้วย 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก STIKES PKU Muhammadiyah Surakartaประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-19 สิงหาคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา คณะนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านโภชนาการ เช่น หน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก และโรงเรียนในชุมชนต่างๆ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนิเซีย ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เมื่อปี พ.ศ. 2557 และจะเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร กับคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นครั้งแรก ในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านด้วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

      งานพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเรียนวิชาพื้นฐานวิชาต่างคณะ  การติดต่อหน่วยงานภายในคณะที่จะให้บริการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์  ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้ทราบวิสัยทัศน์  พันธกิจของคณะ  การประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนรู้จักแนวทางการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา  รวมถึงการแบ่งเวลาตามหลักสูตรเพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมรับใช้สังคมต่อไป

ในกิจกรรมทั้งสองวัน ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าต้อนรับนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร เข้าให้ข้อมูล ข้อคิดต่างๆ ในการเรียนตลอดทั้ง 4 ปี ซึ่งบรรยากาศการปฐมนิเทศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

วันสานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข ตอบข้อซักถามผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ย้ำ ลูกเรียน สาสุข มข. ไร้กังวล มีระบบดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้เชิญทีมผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพบปะ พูดคุย และตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง นอกจากนี้คณบดียังได้ย้ำถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ บัณฑิตที่จบไปมีงานทำมากกว่า 90% ซึ่งสามารถเข้าทำงานทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน

นอกจากนี้แล้วยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์” และมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม บรรยาย เรื่อง “การพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เก่ง ดี มีความสุข)” หลังจากนั้น นายบริพัทร จุกจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ชี้แจงกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองคลายกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องใหม่ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน

คุณพ่อดวงศร ศรีเนตร จังหวัดสกลนคร ผู้ปกครองของนางสาวนริศร ศรีเนตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจกับลูกสาวมากที่สามารถสอบผ่านเข้ามาศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้ แต่ก็มีความกังวลเพราะเป็นครั้งแรกที่ลูกจะต้องออกมาอยู่ไกลบ้าน แต่ก็เชื่อว่า มข. จะฝึกให้ลูกแกร่งขึ้น และมั่นใจว่าจะสามารถจบหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และประสบความสำเร็จในอนาคต”

“รู้สึกดีใจที่ลูกติด มข. เพราะอยู่ใกล้บ้าน แต่ถึงบ้านจะอยู่ขอนแก่น ยังไงก็ต้องออกมาอยู่หอพัก ก็จะกังวลเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะจะอ่อนภาษาอังกฤษอยู่ ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องเรียน ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะจบได้ตามหลักสูตร เพราะเป็นคนที่มีวินัยในตัวเอง ได้มาฟังอาจารย์พูดวันนี้ก็ทำให้เข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะแนวทางการประกอบอาชะในอนาคตอาชีพ” คุณแม่หนูเซียน ไชยโชติ ผู้ปกครองของนางสาวรัชนีกร ไชยโชติ สาขาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าว

พี่เลี้ยงน้องใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ หนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับน้องสร้างสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกาคม 2558 งานกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปี การศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กลุ่มนักศึกษารุ่นพี่ที่รับผิดชอบกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ บรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” และยังมีการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสี่ยงกับน้องใหม่ ซึ่งในทุกกิจกรรมจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากคณะทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ แล้ว ยังได้ตระหนักถึงหน้าที่ของรุ่นพี่ที่จะต้องดูแลรุ่นน้อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกิจกรรม แต่ยังรวมถึงการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ด้วย ก่อนปิดโครงการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวขอบคุณวิทยากร มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน