ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ประชุมไบเทคบางนา กทม.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จ.กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้เข้าชมงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ "ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"  นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างนักศึกษา  นักวิชาการ และศิษย์เก่า โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.พรพรรรณ  สกุลคู  อาจารย์พจน์  ภาคภูมิ  และ อาจารย์นัฐชานนท์  เขาราธ

 

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนากรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านชมดาว     รีสอร์ท  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสานต่องานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ไปสู่รุ่นน้องที่จะมาทำงานสโมสรนักศึกษาฯ ต่อไป  นอกจากกิจกรรมสรุปงาน วางแผนงาน        ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งแล้ว ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกด้วย โครงการดังกล่าวมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งชุดเดิมและชุดใหม่เข้าร่วมจำนวน 28 คน โดยนายกสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2558 นี้ คือ นายบริพัทร จุกจันทร์ 

   

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ บริษัท CPF จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ในวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านการบำบัดเสีย และด้านการวิจัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 ทั้งสิ้น 39 คน

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 2 ณ  บริษัท CPF จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านการบำบัดเสีย และด้านการวิจัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 ทั้งสิ้น 35 คน

   

บริการวิชาการทางสังคมด้านการปฐมพยาบาลแก่ชุมชนโนนม่วง

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และตัวแทนชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 , 12 , 27  จำนวนกว่า 200 คน ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางสังคมด้าน การปฐมพยาบาลในโครงการ  “ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่บ้านโนนม่วง”  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.00 น. - 12.00 น.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา262111 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน  โดยกิจกรรมในงานมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  การช่วยฟื้นคืนชีพ  การดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก  การช่วยเหลือผู้ได้รับสารพิษาและใช้ยาเกินขนาด เป็นต้น  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานอย่างครบถ้วน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับ ป. ตรี

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นเงินทุนจำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์            พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนดังกล่าวด้วย นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 นี้ มีรายชื่อดังนี้
นางสาวสุภาพร  หนอสีหา          นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นายณัฐธพงษ์  สุภา                 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นายอานนท์  สีหาลุน               นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวเพ็ญศิริ  จุลม่วง             นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา เอกคู่ฯ
นางสาววชิราภรณ์  ดอนสถิตย์     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นางสาวณิชดาพร สุทธิอาจ         นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เอกคู่ฯ
นางสาวเปรมกมล  พลหมอ         นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เอกคู่ฯ

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ปีละ 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาแบ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 8 คน และภาคการศึกษาที่ 2 อีกจำนวน 7 คน โดยทุนการศึกษานี้จะเน้นการสนับสนุนเงินทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนในระดับที่สามารถจบการศึกษาได้