ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการทำงานจากลูกจ้างเป็นนายจ้าง และทักษะวิชาชีพที่จำเป็น”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 90 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้ปัจฉิมโอวาท ผ่านทางวีดิทัศน์ เพราะต้องเดินทางไปราชการ และยังมีรองคณบดี หัวหน้าภาควิชาต่างๆ เข้าให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาด้วย 

หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานจากลูกจ้างเป็นนายจ้าง และทักษะวิชาชีพที่จำเป็น”  โดย คุณสมพร โฆษรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท เอ็ม เอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา และ คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอฟ แอนด์ เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่าน เป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และช่วงหลังเบรกเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “ปรับแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ วิทยากรสองท่าน นายพงศธร เจียรวาปี และ นางสาววรรณรัตน์ อรุณวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมการเสวนา ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นที่สนใจ และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ก่อน รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและผู้ร่วมเสวนา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน หลังจากนั้น คุณสมพร โฆษรัตน์ วิทยากร และในนามของศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบเงินจำนวน 14,000 บาท ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมร้องเพลงให้พี่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ร่วมกันบูมและร้องเพลงสถาบันเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษาด้วย

 
   
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดมัชฌิมนิเทศ สร้างภาวะผู้นำ ก่อนเข้าสู่ ASEAN

งานพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ สร้างภาวะผู้นำ และบัณฑิตพึงประสงค์ในตลาดวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ ASEAN

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล งานพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการเข้าสู่อาเซียนและบัณฑิตพึงประสงค์ในตลาดวิชาชีพ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. เตือนใจ ฟูกูดะ เลขาธิการและกรรมการบริหารสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ที่รู้จักกันในชื่อ ASIAN Transportation Research Society หรือ ATRANS มาให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ทั้ง 3 สาขาวิชา โดยเน้นในเรื่อง ภาวะผู้นำและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบัณฑิตพึงประสงค์ในตลาดวิชาชีพ ย้ำให้นักศึกษารู้ถึงสถานะของตนเองเมื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงการแข่งขัน ความต้องการ และการขาดแคลน ของอาชีพต่างๆ ในตลาดแรงงานอาเซียน

นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เมื่อต้องการเข้าไปทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในด้านคุณสมบัติต่างๆ ก่อนจบการศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาที่สาม และการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น  ช่วงท้ายโครงการ วิทยากรและทีมได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามเรื่องการระบุจุดเสี่ยงจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร เพื่องานวิจัยความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะนำไปสู่แผนพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ก่อนปิดโครงการ ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

   

ติวเข้มภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักศึกษาสอบ TOEIC

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเข้มภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสอบ TOEIC

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนสอนภาษา แอลไอที ( LiT ) ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากร 2 ท่านได้แก่ Mr. Joshua Macknick  อาจารย์ภานุพงศ์  ทำนอง  ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อดังนี้ แนะแนะการสอบ TOEIC  เช่น การสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการสอบ หน่วยงาน/องค์กรที่พิจารณาผล TOEIC เทคนิคการทำข้อสอบ Listening  เช่น Photographs,  Question-Response, Short Conversations ทบทวนพื้นฐานไวยากรณ์และเทคนิคในการทำข้อสอบ Readingและ Work shop ฝึกฝนการทำข้อสอบให้คุ้นเคยกับโจทย์จริง เพื่อประยุกต์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำข้อสอบ มีนักศึกษาจากต่างคณะ เช่น วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รวมผู้เข้าอบรม 71 คน

การเตรียมความพร้อมดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เพราะองค์กรส่วนใหญ่จะพิจารณาผลคะแนนการสอบ TOEIC หรือ Test of English for International Communication ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ในการรับเข้าทำงาน และในบางองค์กรใช้ผลคะแนนนี้ในการปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้างด้วย

   

 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้า 3 ถ้วยรางวัลจากมะพร้าวเกมส์

ทัพนักกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. คว้า 3 ถ้วยรางวัลจากการเข้าแข่งขันมะพร้าวเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในงานวิชาการและแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 200 ชีวิต เข้าร่วมงานวิชาการและแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ภายใต้ชื่อ มะพร้าวเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาดานสาธารณสุขศาสตร์ และจัดการแข่งขันกีฬาสากล 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล เซปัคตะกร้อ และเปตอง ในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ประเภททีมหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 สแตนเชียร์ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำเชียร์

การจัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ เป็นความร่วมมือของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จาก 16 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันจัดกีฬาประจำปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และการมีน้ำใจนักกีฬาในปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสาธารณสุขของแต่ละสถาบันอีกด้วย

ในการจัดการแข่งขันปีนี้เจ้าภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการได้อย่างเหมาะสมและจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างน่าประทับใจ ก่อนพิธีปิดการแข่งขัน ได้ส่งมอบธง ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 ต่อไป

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ซึ่งจัดอบรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ 4 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์ Mr.Kevin Paul Jones เป็นอาจารย์สอนในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ซึ่งจัดอบรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ 3 ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์Mr.Kevin Paul Jones เป็นอาจารย์สอนในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน