ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษา สบ. ปฐมนิเทศ ก่อนลงฝึกปฏิบัติในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ก่อนลงฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน ในการปฐมนิเทศดังกล่าวมี คณะกรรมการฝึกปฏิบัติภาคสนามคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร คำสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ถาวรดุลสถิต และอาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง ร่วมให้คำแนะนำ และซักซ้อมความเข้าใจ รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ก่อนลงพื้นที่จริง

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Iodine Situation and Assessment of Iodine status

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น เจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Iodine Situation and Assessment of Iodine status ให้กับโครงการ PAGEL ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนรัฐบาลประเทศเยอรมัน DAAD การจัดอบรมดังกล่าวมีทั้งการนำเสนอสถานการณ์การบริโภคไอโอดีนของประเทศต่างๆ รวมถึงการตรวจหาไอโอดีนในปัสสาวะ และในเกลือ การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว และเยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

นักศึกษา CIEE เข้าศึกษาดูงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นักศึกษาในโครงการ Council on International Educational Exchange จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น นักศึกษาได้เข้าฟังบรรยายการให้บริการของหน่วย EMS และเยี่ยมชมสถานที่ รวมถึงชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาล ที่ใช้ในการส่งคนไข้ฉุกเฉินอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 510 102 การจัดการสาธารณสุขในประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา รายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในระบบการให้บริการสุขภาพในประเทศไทย ทั้งในเมืองและชุมชนชนบท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย หรือ สนสท. ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 หรือ คูนแคนเกมส์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริการ วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ในช่วงวันที่ 30-31 มกราคม 2559 การแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของ 16 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ด้วย

การจัดประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการหารือและรายงานความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองแวง อารามหลวง รวมถึงกิจกรรมต้อนรับ ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวันถัดมา การประชุม สนสท. เสร็จสิ้นเรียบร้อย เจ้าภาพ มข. เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 16 สถาบันในช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 ต่อไป

 

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โชว์การแสดงสุดเร้าใจ ในงานกาล่าดินเนอร์ ในการประชุมวิชาการ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 19 คน ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเลี้ยงตอนเย็นของการจัดการประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ ห้องอาหาร Full Moon เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งนักศึกษา มข. จัดชุดการแสดง จากภาคอีสาน โชว์วิถีชีวิต ความสนุกสนาน ความอ่อนช้อยสวยงาม 5 ชุดการแสดง จนทำให้ผู้เข้าร่วมงานชมการแสดง อย่างไม่ละสายตา

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนในปีนี้ มาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of อHue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ใน 1 ปี จะมีนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ไปแลกเปลี่ยนที่เวียดนาม 1 ครั้ง และนักศึกษาจาก Faculty of อHue University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่ มข. 1 ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบัน อีกทั้งในการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้ คณะนักศึกษายังได้ร่วมงานครบรอบ 10 ปี Faculty of อHue University of Medicine and Pharmacy และร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries อีกด้วย

นักศึกษาโครงการ CIEE เข้าพบคารวะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) จำนวน 15 คน และผู้ประสานงาน หลักสูตร 2 คน เข้าพบคารวะผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อนเริ่มเรียนในหลักสูตร Community Public Health (CPH) ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ลงทะเบียนเรียนใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการสาธารณสุขในประเทศไทย วิชาสาธารณสุขชุมชน และวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2558

ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง อาจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ Mr. Anthony C. Kuster ร่วมต้อนรับด้วย