ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ซึ่งจัดอบรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องPH1307 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์ Mr.Kevin Paul Jones เป็นอาจารย์สอนในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ซึ่งจัดอบรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์ Mr.Kevin Paul Jones เป็นอาจารย์สอนในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน

 

 

 

โครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ครั้งที่ 2

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ ณ วัดโมกขวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 8  พฤศจิกายน2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการพัฒนาจิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 68 คน

 

โครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ ณ วัดโมกขวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 1  พฤศจิกายน2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการพัฒนาจิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 74 คน

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เวียดนาม ณ มข.

ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันจึงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปี นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขา Preventive Medicine ของ Hue University of Medicine and Pharmacy ได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางวิชาการ ภาษา และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ จนกลายเป็นเครือข่ายทางวิชาการด้านสาธารณสุขที่เรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องได้อย่างเต็มปาก

ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างงานวิเทศสัมพันธ์และงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีคณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนามเข้าร่วมจำนวน 21 คน โครงการดังกล่าวเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นหลัก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์วิทยาการด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน และมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 10 ประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เวียดนาม ในครั้งนี้ถึงแม้จะจัดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยข้อจำกัดเรื่องภาคการศึกษาที่ตรงกันเป็นปีแรก แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันที่มีมาเป็นเวลายาวนาน กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้ทำร่วมกัน ต่างสร้างความประทับใจและเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ตามสโลแกน Friendship without Border ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกของการจัดโครงการเรื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เตรียมความพร้อมให้น้องปี 1 และ ปี 2

        เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศในอาเซียน ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ก่อนการบรรยายในหัวข้อการสำคัญและเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Walk Rally ASEAN COUNTRIES ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน และอีกหลากหลายกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเปิดโอกาสได้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ อาจารย์ ดร.อนุชนรา  ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล