ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นำเสนอข้อมูลทุติยภูมิรายวิชาโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ รายวิชา 510 496 โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข และรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดให้ศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 กลุ่ม  นำเสนอข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพของชุมชนได้ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิได้ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล 

 ,   

 

เก็บข้อมูลทุติยภูมิรายวิชาโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ รายวิชา 510 496 โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข และรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนจากแหล่งทุติยภูมิ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพของชุมชนได้ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิได้ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ปฐมนิเทศรายวิชาโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ รายวิชา 510 496 โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข และรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจรายวิชาในเบื้องต้น กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับเกียรติจากเครือข่ายราชการและเครือข่ายผู้นำชุมชน อาทิเช่น นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลสาวะถี และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10, 11, 16, 18 และ 22 ให้ข้อมูลแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นของชุมชนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศรายวิชาทั้งสิ้นจำนวน 182 คน 

 


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสาธารณสุข สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 5 กันยายน 2557ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรมะณู บุญศรีมณีชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความก้าวหน้าในวิชาชีพสาธารณสุข” และภาคบ่ายบรรยายในหัวข้อ “วิถีคนคุณภาพ” โดยวิทยากร เภสัชกร ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน

 

 

 

โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เวลา 16.30-20.00 น. ในวันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลากร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีขวัญและกำลังใจในการศึกษา และเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 238 คน

 


โครงการสานสายใยสายรหัส หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการสานสายใยสายรหัส นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เวลา 13.00-16.00 น. ในวันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจัดสายรหัสอันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างรุ่น เพื่อจัดสายรหัสอันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างรุ่น และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคปกติและโครงการพิเศษ และ ระหว่างรุ่น อันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับรุ่นต่อไป โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 238 คน