ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคณะบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ร่วมให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีการจัดอภิปรายในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข” ดำเนินรายการโดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฎิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดชีวิตในการทำงานให้ประสบความเสร็จและมีความสุข ได้แก่ คุณมนตรี อบเชย ตำแหน่ง หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคพื้น(OHS Executive)บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, คุณกนกวรรณ อาจแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ISO บริษัท P.C. Takashima (Thailand) co.ltd. และ Quick space.co., ltd จังหวัดฉะเชิงเทรา, คุณชินดนัย โสภาพรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ ในการเรียนการสอนรายวิชาอัคคีภัยและการป้องกัน

วันที่ 19 เมษายน 2560 ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี จัดการเรียนการสอนโดยการสมมติสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ ผ่านการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning (SCL)) ณ ลานชมพู ณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) ในวิชา 517 425 อัคคีภัยและการป้องกัน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาพข่าวจาก Facebook โดย : ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี, รายงานโดย ศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

ประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าวโดย : สุจิตรา พลเชียงสา

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน(เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอบวัดความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 71 คน 

ข่าวโดย : น.ส.ธิรดา อาษาราช

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกคู่ฯ โดยมีวิทยากร คุณสมฤทัย ปั้นพานิช และคุณคมสันต์ คำศิลา ในวันที่ 25-26 กุมภาพนธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : น.ส.สุจิตา พลเชียงสา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตนำนักศึกษาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นำโดย อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์  นางกุศล รักญาติ หัวหน้างานบริการการศึกษา และ นางสาวธิรดา บุญทองแพง นำนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และ เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกันเอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 57 คน

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : น.ส.สุจิตา พลเชียงสา,น.ส.ธิรดา อาษาราช