ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2560 “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นที่ 38”

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมคณะสาธารณสุขศาสตร์” ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความรักความผูกพันต่อสถาบัน และสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจของนักศึกษาใหม่เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

โดยในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร,กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมสันทนาสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างพี่กับน้องสายรหัส, การบำรุงต้นไม้สายรหัส และการแนะนำชุมนุมต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยถ่ายทอดจากจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรม "Communication Skills for the master student"

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 16 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร หัวข้อ "Communication Skills for the master student" ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,โดย : Matcha Peagpituk

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31


ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.พรพรรรณ สกุลคู และ อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้เข้าชมงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ "Safety Thailand, Safety Together" นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ และสถานประกอบการ

รายงานข่าวโดย : อ.นัฐชานนท์ เขาราธ

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ, รศ.เบญจา มุกตพันธ์ และ นางกุศล รักญาติ ร่วมจัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Prof.Dr.Frank Peter Schelp ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวิทยากร

โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย ในหัวข้อ“Big History”: A Different View on History, Emphasizing Evolution and Suitable to Shed Light on Present and Pressing Public Health Problems

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล “Best Oral Presentation”

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล “Best Oral Presentation” ในงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0” ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี (รางวัลชมเชย) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นผลงานวิจัยภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจากเพจ Facebook : ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

 

 

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ จาก บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นำนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงาน จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาต่อไป  ในโอกาสนี้ ในนามหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ และ คุณวิศาล ลออเสถียรกุล ที่อนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)