ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาจาก HUMF ประเทศเวียดนาม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ม. ขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขสาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 28 คน ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2556 หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง Public Health of Thailand โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย คณะนักศึกษาและคณาจารย์กลุ่มดังกล่าวได้เข้าพบคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ถวัลย์วงศ์  รัตนศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
คณะนักศึกษาจากประเทศเวียดนามกลุ่มดังกล่าวเป็นด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร Preventive Medicine และ หลักสูตร Public Health  ของ Hue University of Medicine and Pharmacy ที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษากว่า 100 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศเป็นโครงการที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังจากการจัดโครงการในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
ตลอดทั้ง 9 วันของโครงการ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาทั้งไทย และเวียดนามได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมการต้อนรับสมาชิกใหม่ การร่วมเรียนในชั้นเรียน การบรรยายพิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหาร การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ชมรมอนเตอร์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จำกัด

นักศึกษาปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาเอกคู่ฯ ตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จำกัด

นักศึกษาปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาเอกคู่ฯ ได้เข้าไปตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จำกัด โดยสำรวจตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงสว่าง เสียง และความร้อน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ว่าได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 517412 Industrial Hygiene Sampling and Analysis โดย อ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นอาจารย์ประจำวิชาฯ ทำการสำรวจ ตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงสว่าง เสียง และความร้อน ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.) คุณมณีฌิน ช่วยวงษ์ญาติ

            ซึ่งนักศึกษา ได้ทำการตรวจวัดโดยเครื่องมือตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง(Lux meter) เครื่องวัดเสียง Sound Level Meterและเครื่องวัดอุณหภูมิ wet bulb globe thermometer และนำผลที่ได้มาสรุปโดยเทียบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

 
 

 

น.ศ. สาธารณสุขศาสตร์ร่วมออกบูธสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์วิภารัตน์  โพธิ์ขี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ร่วมออกบูธ โดยมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม และแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมชมบูธ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety week) ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556

          โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดย นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการเก็บละอองไอชีวภาพ กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในเวทีการสัมมนาวิชาการในด้านเทคนิค/การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต กฎหมายความปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ต้อนรับผู้แทน 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ฯ

  สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย และประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “กันภัยมหิดลเกมส์” ครั้งที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556  

เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ทั้ง 15 สถาบัน และ ในช่วงเย็นได้มีการเลี้ยงรับรอง คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้ง 15 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมี รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดการประชุมครั้งนี้ต่อท่านประธาน ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษา นายอนุรักษ์  เครือวัลย์ กล่าวรายงานต่อท่านประธานและผู้ร่วมประชุม ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยปทุมธานี

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่มีต่อศิษย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอนุรักษ์ เครือวัลย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีต คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือและให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมทั้ง รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดี และ รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ อดีตคณบดี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักกิจกรรมดีเด่น และแต่งกายถูกระเบียบ มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู และรางวัลประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์การประหยัดพลังงาน หลังจากนั้นนักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้พบการอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างความคุ้นเคยกับรุ่นพี่ในทุกชั้นปีด้วย

   
ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ : ศรศักดิ์ อุระ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมตัว เตรียมใจสู่บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์จากทุกภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษา หลังจากนั้นเป็นบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อแข่งขันกับอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากร และ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียน ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม

นอกจากนั้นแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนออนไลน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล รวมถึงกองกิจการนักศึกษา ได้แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา การทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนให้มีความสุข และการประกันคุณภาพการศึกษา