ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล “Best Oral Presentation”

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล “Best Oral Presentation” ในงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0” ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี (รางวัลชมเชย) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นผลงานวิจัยภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจากเพจ Facebook : ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

 

 

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ จาก บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นำนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงาน จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาต่อไป  ในโอกาสนี้ ในนามหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ และ คุณวิศาล ลออเสถียรกุล ที่อนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ จัดพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน มาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์รุ่น ที่ 2 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับบุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศเมียนมาร์จำนวน 19 คน ภายใต้ความร่วมมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น International Rescue Committee, Mae Tao Clinic และ USAID

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และแนะนำการลงทะเบียนและระเบียบต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีต้อนรับตามธรรมเนียมอีสาน โดยมีคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

ภาพบรรยากาศในงานดังกล่าว

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และนางสาวผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ บริษัท 3M และบางกอกกล๊าส

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง  ประธานหลักสูตร วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ให้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณธวัธชัย ชินวิเศษวงศ์  ผู้จัดการแผนกฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Confined space product overview โดยวิทยากรจากต่างประเทศ นอกจากนั้นทางบริษัท 3M ยังได้สนุนด้านอุปกรณ์ในการวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

และต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ณ สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ภาพ/ข่าว จาก : พิรวรรณ ไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตร สม. สาขาวิทยาการระบาด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) สาขาวิทยาการระบาด ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0 จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร นักศึกษาได้รับรางวัล The Best Oral Presentation รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดีจันทร์ใต้ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสัญญา พึงสร้างแป้น สาขาวิทยาการระบาด และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)

 

 

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนา เรื่อง"การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0"

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย อาจารย์วิไล พึ่งผล อดีตนักพูดยอมเยี่ยมค่ายภาษร ช่อง 9อสมท. ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชั้นนำขององค์กรระดับห้าร้อยล้านขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับและน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ในการการจัดการสัมมานาครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วทบ.เอกคู่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, วทบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วทบ.วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบุคลิกภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป ซึ่งผลการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความพึงพอใจอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : kwanticha kumsadtra