ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2)

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกันเอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 ทั้งสิ้น 57 คน

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

 

 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

ภาพ,ข่าว โดย :: ธิรดา  อาษาราช

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 79 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน (เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 65 คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหลักสูตร คณะฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การบริการการศึกษา ได้มีความเข้าใจและปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. การแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช) และบุคลากร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งคณบดี ทีมบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 9 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมตักศิลา

   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เจ้าภาพ “คูนแคนเกมส์”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายวรุตม์ ไชยเสริฐ นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์และนิทรรศการทางวิชาการซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เพื่อนนักศึกษา อาจารย์ จาก 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ได้พบปะกัน ภายใต้ชื่อว่า “คูนแคนเกมส์” ปลอดบุหรี่ ปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 16 สถาบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

ภายในงาน ได้มีการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท และประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จากนั้น ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงสมาพันธ์ฯ และธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณ ตัวแทนนักกีฬานำคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม และนำไปจุดที่กระถางคบเพลิง และการแสดงพิธีเปิดโดย วงสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 คูนแคนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นช่วงค่ำของวัน ได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 16 สถาบัน ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานได้มีการประกวดเพื่อเฟ้นหาดาว-เดือน จาก 16 สถาบันที่ส่งตัวแทนดาว-เดือนเข้าร่วม และการแสดงชุดพิเศษ

ภาพ/ข่าว: วรวิทย์ ศิริภานุวัฒน์ กองสื่อสารองค์กร มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น รวมถึงการเข้าพบผู้บริหาร รับพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ของผู้สำเร็จการศึกษากับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมบูมแสดงความยินดี และงานราตรีบัณฑิต ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดสถานที่ให้กับญาติของบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ให้บัณฑิตและญาติพี่น้องและเพื่อนได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ