ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส พร้อมคณะดำเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases – NCD) สำหรับประเทศไทย"

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการใช้ข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ในการดำเนินโครงการ "การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases – NCD) สำหรับประเทศไทย"

      เพื่อดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้เชิญวิทยากรจากหลายสถาบันเข้าร่วมบรรยายด้วย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พญ.พันธนีย์  ธิติชัย จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแปลผลฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่มีอยู่ในระบบสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ได้

      โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในวันที่ 15 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นรอยัลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ไอทีที่รับผิดชอบฐานข้อมูล 43 แฟ้มและนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 และ 10

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย