ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 18 กันยายน 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ 2. รศ.กาญจนา นาถะพินธุ 3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎