ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร มอบทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนเงิน 50,000 บาท

      วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศรีอัมพร อาจารย์ผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์บุคลากร และ คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และ นายประสาท แสนไชย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎