ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดปัจจุบัน) เป็นประธานในพิธีเปิด และคณาจารย์บุคลากรร่วมแสดงความยินดี โดยคลินิกการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และยังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพบรรยากาศ

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ