ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ชื่นชม “น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง” นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ "..น้ำเพชร จำปาทอง" นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 31/2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ้างอิง: https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2562/31

บทความวิจัย: https://bmcneurol.biomedcentral.com/…/10.…/s12883-018-1032-5

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย