ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกรรมคณะการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม จากนั้น รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมสภาคณบดีฯ พร้อมคณบดี/ผู้แทนคณบดี จากสำนัก/สาขาวิชา ต่างๆ ได้มอบดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนที่ 9 และประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ โดยได้มีการหารือประเด็นต่างๆ เช่น กรอบมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การยกร่างวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ รวมไปถึงการจัดทำวารสารนานาชาติของสภาคณบดีฯ อันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาในด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป   

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ